นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาขน

Post on 14 เมษายน 2563
by Lampang
ฮิต: 101

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาขน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)