ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการจัดส่งเอกสาร/รายงาน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานและกฏหมายความปลอดภัยในการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ทสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่านสามารถนำส่งเอกสารการรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน,แบบแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (คร.2) , แบบแจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (คร.4) ผ่าน อินเตอร์เน็ททางระบบ e-service ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง  เพื่อเป็นการลดการรวมตัวของบุคคลหมู่มากซึ่งเป็นมาตรในการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่การส่งเอกสารรายงานทางระบบ e-service ได้ทางเว็บไซต์ https://eservice.labour.go.th/eformweb/  ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีประสิทธภาพ
    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิการได้รับเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดภาระการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยลูกจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองตามลิ๊งค์ด้านล่างนี้


ยื่นคำร้อง ออนไลน์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2563 และให้หยุดชดเชยภายหลัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

https://www.labour.go.th/index.php/53655-2020-03-19-04-59-40

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ประกาศกรม.jpg)ประกาศกรม.jpg 254 kB
Download this file (แนวปฏิบัติ.jpg)แนวปฏิบัติ.jpg 343 kB