ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Service

Post on 25 มีนาคม 2563
by Lampang
ฮิต: 155

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีประสิทธภาพ
    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิการได้รับเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดภาระการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยลูกจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองตามลิ๊งค์ด้านล่างนี้


ยื่นคำร้อง ออนไลน์