ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการจัดส่งเอกสาร/รายงาน ต่างๆ ผ่าน เว็บ e-service

Post on 26 มีนาคม 2563
by Lampang
ฮิต: 186

                    ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการจัดส่งเอกสาร/รายงาน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานและกฏหมายความปลอดภัยในการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ทสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่านสามารถนำส่งเอกสารการรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน,แบบแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (คร.2) , แบบแจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (คร.4) ผ่าน อินเตอร์เน็ททางระบบ e-service ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง  เพื่อเป็นการลดการรวมตัวของบุคคลหมู่มากซึ่งเป็นมาตรในการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่การส่งเอกสารรายงานทางระบบ e-service ได้ทางเว็บไซต์ https://eservice.labour.go.th/eformweb/  ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019