ประกาศ กรมฯ เรื่องแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ แรงงานนอกระบบ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน